آيا محدوديت هاي كرونايي سفر هاي بين شهري وشبانه همچنان اجرا مي شود؟

راهور ناجا

بر اساس اين مصوبه ورود خودرو هاي غير بومي يه شهر هاي داراي وضعيت قرمز يا خروج يلاك هاي بومي از شهر هاي داراي وضعيت قرمز يك ميليون تومان جريمه در پي خواهد داشت

اين طرح فارغ از رنگ بندي شهر ها و در تمام شهر هاي كشور اجرا مي شود و بر اساس آن خودرو هاي فاقد مجوزي كه حد فاصل ساعت 22 تا 3 بامداد اقدام به تردد در معابر كنند جريمه خواهند شد ومبلغ آن نيز 200 هزار تومان خواهند بود

فهرست